PRIVACY­VERKLARING.

BMW Financial Services Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn gevestigd aan de Takkebijsters 59, 4817BL in Breda. Wij verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig en dragen zorg voor een passende beveiliging. Deze privacyverklaring geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Daarnaast beschrijft deze verklaring welke rechten u heeft op het gebied van privacy.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

BMW Financial Services is een handelsnaam van BMW Financial Services Nederland B.V.. BMW Financial Services is verantwoordelijk voor al uw persoonsgegevens die worden verwerkt via de erkende BMW dealers, uw contactpersonen bij BMW Financial Services en (de pagina’s binnen) de website www.bmw.nl, wanneer u diensten van ons afneemt, of op een andere manier met ons in contact treedt.

Welke gegevens over u kunnen worden verzameld via Mijn Financial Services?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Welke persoonsgegevens wij van u gebruiken, hangt af van de dienst die u van ons afneemt. Wij kunnen onder andere de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

Identificatie

-     Contactgegevens           ► Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

-     Contractgegevens ► Klantnummer, contractnummer, bank- en betalingsgegevens.

-     Voertuiggegevens ► Kenteken- en voertuiggegevens.

Gedragskenmerken

-     Gebruik van websites en communicatie ► Informatie over uw websitegebruik, of u berichten van ons opent of doorstuurt, inclusief gegevens die zijn verzameld door middel van cookies en andere volgtechnieken. Meer informatie over ons cookiebeleid vindt u hier.

Wat is het doel van de verwerking van uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden door BMW Financial Services onder andere verwerkt voor de volgende doeleinden:

Naleving van wettelijke verplichtingen

-     Wettelijke verplichtingen ► BMW Financial Services heeft een aantal wettelijke verplichtingen. Om aan deze verplichtingen te voldoen, verwerken wij uw gegevens voor zover nodig.

-     Preventie strafbare feiten ► Ter voorkoming van strafbare feiten of criminele handelingen.

Garanderen van productkwaliteit, onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten of services

-     Bedrijfsanalyserapporten ► Om onze producten en services voortdurend te verbeteren, voeren wij bepaalde analyses uit op basis van contractinformatie en klantgegevens.

Naleving van contractuele verplichtingen

-     Contractbeheer ► Contractbeheer omvat de acceptatie, implementatie, administratie, aanpassing en verwerking van onze contracten.

-     Contractueel contact en klantenservice ► Gedurende de contractuele relatie kan er sprake zijn van inkomend of uitgaand klantencontact.

-     Overdracht aan samenwerkingspartners voor optionele onderdelen van het contract ► BMW Financial Services werkt samen met partners voor bepaalde optionele contractcomponenten (zoals een verzekering). Voor zover nodig geven wij uw persoonsgegevens door aan onze partners voor het uitvoeren van deze geselecteerde contractcomponenten.

-     Claimbeheer ► In het geval van eventuele schade of claims.

-     Contractbeëindigingsbeheer ► In het kader van de beëindiging van het contract zullen wij contact met u opnemen.

-     Verwerking van kredietwaardigheidsgegevens ► Met het oog op risicobeheer verwerken wij persoonsgegevens om informatie te verkrijgen over uw kredietwaardigheid en om eventuele risico's adequaat te beoordelen.

Promotionele communicatie

-     Reclame en marketing ► Wij verwerken uw gegevens om u te informeren over onze aanbiedingen die u mogelijk interesseren.

-     Klanttevredenheidsonderzoek ► Om te zorgen dat onze dienstverlening aansluit bij de wensen van onze klanten, kunnen wij u vragen om mee te werken aan een klanttevredenheidsonderzoek. Bij het invullen van dit onderzoek zullen wij u vragen of wij uw persoonsgegevens, samen met uw antwoorden, mogen verwerken.

Worden uw gegevens overgedragen?

Gegevensoverdracht binnen de BMW Group

BMW Financial Services is een onderdeel van de BMW Group. In sommige gevallen sturen wij uw gegevens, na een zorgvuldige controle, naar andere ondernemingen binnen de BMW Group, die vervolgens verantwoordelijk zijn voor de verdere verwerking.

Gegevensoverdracht aan geselecteerde derden

BMW Financial Services gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In principe delen wij uw persoonsgegevens niet met derden. Wij delen u persoonsgegevens alleen met derden als dat nodig is voor de uitvoering van het contract. Bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere derden, zoals overheidsinstanties, voor zover wij dat wettelijk verplicht zijn.

Verwerking in het buitenland

Doorgifte aan landen buiten de Europese Unie gebeurt alleen indien dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt, zoals dat toepasselijk is in de EU.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij maken gebruik van diverse beveiligingsmaatregelen zoals dataversleuteling en authenticatietools om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te beschermen en te behouden. Onze dienstverleners en zakelijke partners doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen door middel van fysieke, elektronische en procesgerichte veiligheidsmaatregelen. Wij gebruiken onder meer de volgende voorzieningen:

 

-     Strikte criteria om toegang te krijgen tot uw gegevens en uitsluitend voor de gespecificeerde doeleinden;

 

-     Uitsluitend overdracht van verzamelde gegevens in versleutelde vorm;

 

-     Uitsluitend opslag van vertrouwelijke gegevens in versleutelde vorm;

 

-     Bescherming met een firewall van IT-systemen om bescherming te bieden tegen ongeoorloofde toegang;

 

-     Permanente bewaking van toegang tot IT-systemen om misbruik van persoonsgegevens te detecteren en te voorkomen.

 

Uw gegevens die zijn verzameld voor de uitvoering van de dienstverlening door BMW Financial Services kunnen in een geanonimiseerde vorm worden gebruikt om de kwaliteit van producten en diensten te kunnen waarborgen en ten behoeve van onderzoek en ontwikkeling. ‘Geanonimiseerd’ betekent dat de gegevens niet langer rechtstreeks naar u kunnen worden teruggeleid.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming bewaren wij uw gegevens zo lang dit nodig is voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken. Om ervoor te zorgen dat al uw gegevens worden verwijderd in overeenstemming met het beginsel van gegevensminimalisering en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft BMW Financial Services een intern data retentiebeleid ontwikkeld.

De standaard bewaartermijn die wij hanteren voor klantgegevens is vijf jaar. Te rekenen vanaf het einde van het contract. De bewaartermijn kan voor specifieke informatie langer zijn, indien dat nodig is om aan wettelijke voorschriften te kunnen voldoen of als daar een andere dringende noodzaak voor is, zoals een claim of rechtszaak.

Wat zijn uw rechten?

Als u vragen hebt met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met BMW Financial Services: per e-mail op csc@bmw.nl of telefonisch op het nummer (070) 41 47 510.

Wilt u gebruik maken van uw rechten? Afhankelijk van het type en de omvang van uw verzoek, kunnen wij u vragen om uw verzoek schriftelijk in te dienen. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u, als de betrokkene, onder meer de volgende rechten ten aanzien van BMW Financial Services:

 

Recht van inzage: U kunt op elk gewenst moment vragen om informatie met betrekking tot al uw gegevens die wij bewaren. Deze informatie heeft, onder meer, betrekking op de gegevenscategorieën die wij verwerken, het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, de herkomst van de gegevens, en - indien van toepassing - de ontvangers aan wie wij de gegevens hebben gestuurd. U kunt gratis een kopie van uw gegevens van ons ontvangen. Als u geïnteresseerd bent in extra kopieën, behouden wij ons het recht om hiervoor kosten in rekening te brengen.

 

Recht op rectificatie: U kunt ons vragen om uw gegevens te corrigeren. Wij zullen de nodige maatregelen treffen om de door ons verwerkte gegevens van u juist, volledig en up-to-date te houden, gebaseerd op de meest recente informatie die wij hebben.

 

Recht op het wissen van uw gegevens: U kunt ons vragen om uw gegevens uit onze systemen te verwijderen. Dit kan onder andere wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor wij deze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens en BMW Financial Services geen grond heeft om uw gegevens te verwerken of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. Wij kunnen echter niet voldoen aan ieder verzoek tot het wissen van uw gegevens. Zo kunnen wij op grond van wettelijke verplichtingen, verplicht zijn om uw gegevens te verwerken, of hebben wij uw gegevens nodig om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te voeren, of ons tegen rechtsvorderingen te verweren.

 

Recht op beperking van verwerking: U kunt ons vragen of wij de verwerking van uw gegevens (tijdelijk) beperken. Dit is mogelijk indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door BMW Financial Services onrechtmatig is.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Op verzoek kunt u een kopie van uw gegevens ontvangen, zodat u deze gegevens kunt doorsturen naar een derde partij.

 

Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. In dat geval zullen wij uw gegevens niet langer verwerken. Laatstgenoemde is niet van toepassing indien wij kunnen aantonen dat er dwingende, verdedigbare gronden voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen of indien wij uw gegevens nodig hebben om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te oefenen, of ons tegen rechtsvorderingen te verweren.

Tijdslimieten voor naleving van de rechten van de betrokkenen

Wij doen er alles aan om binnen 30 dagen aan uw verzoek te voldoen. Deze tijdslimiet kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als de tijdslimiet verlengd wordt, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klachten aan toezichthoudende autoriteiten

BMW Financial Services neemt uw voorbehouden en rechten zeer serieus. Als u echter van mening bent dat wij uw klachten of voorbehouden niet naar behoren hebben afgehandeld, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke gegevensbeschermingsautoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.